Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Lubuskiego
Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o.o.

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o.o.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce
 • Brak mapy strony
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz języku
 • Po powiększeniu strony do 200% nie utrzymana jest widoczność całości informacji na stronie, trzeba używać pasków przewijania
 • Wyróżnienie wizualne linków za pomocą kolorów nie jest utrzymane, jest wyróżniane za pomocą podkreślenia tekstu w momencie "najechania" na link
 • Tytuły stron nie mają poprawnej struktury
 • Grafiki i elementy multimedialne w serwisie nie mają przypisanych opisów alternatywnych
 • Pliki w formacie PDF w formie skanu z oryginalnego dokumentu, nie mogą być odczytane przez czytniki tekstu

Wyłączenia

Ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 1. multimediów nadawanych na żywo
 2. multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.
 3. dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed
  dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego
 4. map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne
  prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo
 5. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  • które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  • których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony
 6. treści
  prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i
  zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i
  aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Łobanowski.
 • E-mail: lobanowski@loro.pl
 • Telefon: 68 475 06 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Lubuskie Centrum Ortopedii im.
  dr. Lecha Wierusza  sp. z o.o.
 • Adres: Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin
 • E-mail: sekretariat@loro.pl
 • Telefon: 68 475 06 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

Do budynku Szpitala w którym znajdują się oddziały ortopedii prowadzą dwa wejścia od

ul. Zamkowej oraz od ul. Szpitalnej (wejście przez dziedziniec). Przy schodach przy wejściu od ul. Zamkowej znajduje się podjazd przystosowany dla osób z niepełnosprawnością oraz dla wózków, natomiast przy wejściu od ul. Szpitalnej znajduje się szeroki podjazd zarówno dla wózków, osób z niepełnosprawnością jak i dla karetek.

Do budynku Szpitala rehabilitacyjnego prowadzą dwa wejścia od ul. Szpitalnej (wejście przez dziedziniec) oraz od ul. Łąk Zamkowych. Wejścia dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

W dwóch budynkach posiadamy windy. Z głównego korytarza windą można dostać się na każde piętro. Natomiast w budynku Rehabilitacyjnym jedną widną dostaniemy się na oddział rehabilitacyjny a windą drugą na oddział rehabilitacyjny i wyższe piętro.

W budynku Szpitala ortopedycznego toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze (korytarz główny) po prawej stronie od wejścia ze strony ul. Zamkowej, po lewej stronie od wejścia ze strony ul. Szpitalnej, za rejestracją do poradni. Oddział ortopedii A i B sale chorych są wyposażone w toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku rehabilitacyjnym toalety oraz sale chorych dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem po drugiej stronie ulicy Zamkowej znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parkingu od strony dziedzińca (wjazd od strony ul. Szpitalnej oraz od ul. Łąk Zamkowych) znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Elementy aktywne na stronie są dostępne za pomocą klawiatury
 • Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony
 • Elementy multimedialne niosące treść są dostępne bez użycia myszki
 • Skrót klawiaturowy "Ctrl +" oraz "Ctrl -" powiększa rozmiar strony lub ja zmniejsza
 • na podstronie BIP istnieje możliwość powiększenia czcionki
 • Serwis posiada wyszukiwarkę treści w całości serwisu
 • Dodatkowo za pomocą skrótu klawiaturowego "Ctrl+
  F" można wyszukać w tekście na wyświetlanej podstronie wyrazy lub całe frazy

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa wskazana jest
w sekcji Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić
formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym,
kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji.

LCO sp. z o.o. planuje przebudować cały serwis w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów o dostępności cyfrowej
stron internetowych.