Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. ogłasza:

konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: specjalistyczne leczenie w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 Świebodzin, 01 marzec 2022  r

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych

( Dz. U. z 2021 r. poz. 2875 z późn. zm.)

Lubuskie
Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

 z siedzibą w Świebodzinie ul. Zamkowa 1

zaprasza do składania ofert i
uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej

 w rodzaju:

Leczenie szpitalne

w zakresie,

Specjalistyczne leczenie w zakresie ortopedii i traumatologii narządu
ruchu

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

 1.      Przedmiot zamówienia obejmuje przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń lekarskich, zgodnie ze standardami postępowania w
dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w zakresie opieki specjalistycznej w oddziale ortopedycznym, udziału w zespołach realizujących
procedury operacyjne oraz w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w poradni specjalistycznej.

2.      Zamówienie dotyczy świadczeń lekarskich obejmujących w szczególności:

1)     Specjalistyczne leczenie w zakresie ortopedii i
traumatologii narządu ruchu,

2)     Udział w procedurach operacyjnych wg ustalonego planu
operacyjnego,

3)     Opiekę specjalistyczną nad hospitalizowanymi na
oddziale pacjentami,

4)     Udział w diagnozowaniu i terapii chorych,

5)     Udzielanie porad ambulatoryjnych w poradni
specjalistycznej w ustalonego harmonogramu

6)     Obsługę pacjentów pooperacyjnych w gabinecie
zabiegowym,

7)     Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z
obwiązującymi przepisami

3.      Miejsce udzielania świadczeń – Oddział Ortopedyczny z pododdziałem onkologii ortopedycznej, Blok Operacyjny oraz
Poradnie Specjalistyczne Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie Sp. z o. o.

4.      Wymagania ogólne stawiane oferentom:

Tytuł specjalisty z zakresu
ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub równoważny lub zakończona
rezydentura z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz pisemne
oświadczenie kierownika specjalizacji o uzyskaniu wiedzy i umiejętności
umożliwiających realizację procedur operacyjnych wynikających z danego zakresu
konkursowego.

5.      W trosce o zagwarantowanie wysokiego poziomu usług
medycznych zostały postawione szczegółowe wymagania w zakresie doświadczenia
zawodowego oraz praktyki operacyjnej, których spełnienie przez oferenta
warunkuje jego udział w konkursie.

 

6.     Zakres Zamówieniawysokospecjalistyczne leczenie stawu kolanowego, specjalistyczne leczenie biodra.

1)    Zamówienie – udziela się zamówienia na:

a)     przeprowadzanie procedur operacyjnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w
ilości odpowiedniej do umowy Lubuskiego Centrum Ortopedii z NFZ,

b)    udzielanie porad lekarskich w poradni w ramach umowy zawartej przez Udzielającego Zamówienia z
NFZ zgodnie z zapisami prowadzonymi przez rejestrację poradni,

c)     udzielanie porad lekarskich pacjentom, którzy zgłosili się do poradni deklarując sfinansowanie
świadczeń medycznych ze środków innych, niż środki publiczne — zgodnie z zapisami prowadzonymi przez rejestrację poradni,

d)    pełnienia dyżurów szpitalnych zgodnie z opracowanym na zlecenie Udzielającego Zamówienia planem
dyżurów – co najmniej 3 dyżury w miesiącu (w przypadku pełnej listy dyżurowej ilość dyżurów może zostać zmniejszona).

2)    Udzielający zamówienia przewiduje zawarcie umowy z jednym specjalistą.

3)    Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotowego zakresu świadczeń:

a)     Co najmniej 15-letnie doświadczenie w chirurgii stawu kolanowego;

b)    Co najmniej 10-letnie doświadczenie w endoprotezoplastyce stawu kolanowego;

c)     Co najmniej 10-letnie doświadczenie w endoprotezoplastyce biodra;

d)    Co najmniej 12-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na oddziale ortopedycznym szpitala wojewódzkiego
(2 stopień referencji) lub klinicznego (3 stopień referencji)

e)     Doświadczenie wynikające z wykonywania:

·       co najmniej 20 rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego rocznie,

·       co najmniej 50 endoprotezoplastyk biodra rocznie w tej liczbie także rewizyjnych;

·       co najmniej 50 endoprotezoplastyk stawu kolanowego rocznie w tym rewizyjnych;

·       diagnozowania i leczenie co najmniej 30 pacjentów z zakresu onkologii narządu ruchu rocznie.

4)    Spełnienie wymagań winno być potwierdzone, dołączonym do oferty, pisemnym oświadczeniem oferenta.
Udzielający zamówienia może (w trybie ust. 10 pkt. 13) lit. h) SWKO) zażądać innych dokumentów lub zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań.

7.      Wymagania konieczne dla oferentów zainteresowanych świadczeniem usług.

1)     W konkursie ofert w myśl art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku zamówienie może być udzielone podmiotowi wykonującemu
działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dokumentami świadczącymi
o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji w zakresie w jakim przystępują do
konkursu oraz zostali wpisani do odpowiednich rejestrów.

2)     Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj
działalności leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego
zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą udzielającego zamówienie

3)     Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140,
141, 146 ust. 1, art. 147, 148 ust. 149, 150, 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, 153
i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 26 ust. 4 Ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z późn. zm.)

4)     Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania
świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz na zasadach określonych w umowie, a
udzielający zamówienia do zapłaty wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń.

5)     Do konkursu mogą przystąpić tylko i wyłącznie osoby
spełniające wymagania określone w przepisach szczególnych oraz niniejszych Szczegółowych
Warunkach Konkursu Ofert.

 

8.      Wzór umowy oraz SWKO zawierające formularz ofertowy
można pobrać ze strony https://www.loro.pl/praca.

 

9.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym SWKO stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

10.  Wymogi formalne w zakresie przygotowania oferty

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z
niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, w formie maszynopisu lub
wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie przy
użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem).

2)     Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym
powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Tekst tłumaczenia
należy dołączyć do oferty.

3)     Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście
powinny być parafowane przez Oferenta.

4)     Ofertę należy opracować na załączonym na końcu SWKO
druku „OFERTA”.

5)     Oferent nie może dokonywać żadnych zmian
merytorycznych we wzorze druku „OFERTA”.

6)     Oferta musi zawierać wszelkie wymagane w Szczegółowych
Warunkach Konkursu Ofert dokumenty.

7)     Jeżeli dokument przedstawiony jest w postaci
kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi
być opatrzone imienną pieczątką i/lub podpisem Oferenta.

8)     Udzielający Zamówienia może żądać w trakcie
postępowania konkursowego oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu załączonego przez Oferenta wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez
Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
autentyczności.

9)     Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane jako
przesyłka pocztowa, niezależnie od daty nadania, będą odrzucone zgodnie z ust. 17
ust. 4 pkt a), jeżeli wpłyną do Sekretariatu LCO Sp. z o. o. po terminie
zakreślonym do ich złożenia.

10) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w jednym, wybranym
przez siebie zakresie.

11) Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych
nie będą brane pod uwagę.

12) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty.

13) Kompletna oferta powinna składać się z:

a)    wypełnionego formularza ofertowego,

b)    kserokopii dyplomu specjalisty lub oświadczenia o zakończonej rezydenturze z zakresu
ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz pisemnego oświadczenia kierownika
specjalizacji o uzyskaniu wiedzy i umiejętności umożliwiających realizację
procedur operacyjnych wynikających z danego zakresu konkursowego

c)    kserokopii prawa wykonywania zawodu lekarza;

d)   ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia
zdrowotne lub dołączonego oświadczenia, że zostanie zawarta (przedłużona) przed
podpisaniem umowy,

e)    zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w narażeniu
na promieniowanie jonizujące oraz pole magnetyczne wysokiej częstotliwości,

f)    zaświadczenia o posiadaniu ważnych badań sanitarno-epidemiologicznych,

g)   oświadczeń o spełnieniu każdego z wymagań szczegółowych dotyczących przedmiotowego zakresu świadczeń –
dla każdego wymagania oddzielne oświadczenie.

h)   oświadczenie o posiadanym okresie doświadczenia zawodowego w pracy na oddziale ortopedycznym
szpitala wojewódzkiego (2 stopień referencji) lub klinicznego (3 stopień
referencji);

11.  W przypadku, gdy do konkursu ofert przystępuje Oferent,
który w dacie ogłoszenia konkursu ma zawarte z LCO Sp. z o. o. umowy
cywilnoprawne na wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz złożył już uprzednio w
związku z wykonywaniem tych umów kopie dokumentów określonych w ust.
10 pkt. 13) lit: b), c), d), e), f)  winien złożyć jedynie wypełniony formularz
ofertowy (lit. a) wraz z dokumentami wymienionymi w ust.
10 pkt. 13) lit: g) oraz lit. h) a także pisemne oświadczenie
o złożeniu u Udzielającego Zamówienia kopii dokumentów określonych w ust.
10 pkt. 13) lit: b), c), e), f)  i że w dniu złożenia oferty są one ważne oraz
że będą ważne przez cały czas trwania umowy.

12.  Termin,
miejsce oraz sposób składania ofert

1)     Oferty należy składać w zamkniętej (zaklejonej)
kopercie w dniach od 1 marca 2022 r.
do 3 marca 2022  r.
do godz. 14:00
(wyłącznie w dni powszednie) w Sekretariacie LCO Sp. z o.o. przy
ul. Zamkowej 1.

2)     Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić
w kopercie opatrzonej napisem:

 „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych – ortopedycznych

nie otwierać przed 03.03.2022
r. godz. 14:00.”

3)     Na wniosek Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

4)     W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty należy
ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej kopercie w sposób określony powyżej,
następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i zaadresować:

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

z dopiskiem:

„Konkurs ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych – ortopedycznych”

 

5)     Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić adres zwrotny oraz adres e-mailowy, który będzie służył do kontaktowania się z Oferentem. Powyższe dotyczy również wewnętrznej koperty oferty złożonej drogą pocztową.

6)     Oferta przesłana pocztą złożona będzie w terminie wyłącznie wówczas, gdy wpłynie do LCO Sp. z o. o. przed upływem terminu
zakreślonego do składania ofert – decyduje data i godzina wpływu odnotowana w rejestrze Sekretariatu LCO Sp. z o. o.

 

13.  Udzielanie
wyjaśnień dotyczących konkursu

1)     Każdy Oferent może zwrócić się do Udzielającego Zamówienia
o wyjaśnienie treści Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

2)     Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: Anna Szukała  (tel. 68 475 06 58) w godzinach od 10:00 do 13:00

14.  Miejsce i
termin otwarcia ofert

1)     Otwarcia ofert dokona Komisja konkursowa w dniu 04.03.2022
r. o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego Zamówienia – w
obecności przybyłych Oferentów. Obecność Oferentów nie jest obowiązkowa.

2)     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 04.03.2022 r. do godz. 14:00.

 

15.  Postępowanie konkursowe

1)     Otwarcie ofert nastąpi w terminie i miejscu wskazanym
w ogłoszeniu oraz w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

2)     Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej.
Oferent może uczestniczyć tylko w jawnej części konkursu.

3)     Komisja konkursowa:

a)     stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz informuje o liczbie otrzymanych ofert;

b)    ogłasza dane personalne oraz adres Oferenta, którego oferta jest otwierana;

c)     jeżeli oferta dotyczy określonej części/zakresu (określonych świadczeń), na które Oferent złoży
swoją aplikację, Komisja konkursowa również o tym informuje;

d)    ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert;

e)     odrzuca oferty w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach oraz ust. 17 pkt 4);

f)     ogłasza Oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w Szczegółowych Warunkach
Konkursu Ofert, a które zostały odrzucone;

g)    przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia składane przez Oferentów;

h)    Komisja konkursowa może zobowiązać Oferenta do uzupełnienia oferty lub usunięcia braków formalnych
w terminie 2 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert pod rygorem odrzucenia
oferty;

i)      wybiera najkorzystniejszą ofertę.

4)     Czynności, o których mowa ust. 15 pkt. 3) lit. d), e) oraz i) Komisja konkursowa przeprowadza na
posiedzeniach zamkniętych bez udziału Oferentów.

5)     W trybie przewidzianym w ust. 15 pkt. 3) lit. h) nie można dokonać uzupełnienia oferty w zakresie
propozycji cenowej oraz warunków wykonywania świadczeń zdrowotnych.

 

16.  Kryteria oceny ofert

1)     Podstawą oceny oferty złożonej przez Oferenta będą następujące
kryteria:

a)     wysokość procentowego udziału wynagrodzenia lekarza w wartości zrealizowanej procedury
obliczonej wg wzoru: ilość zrealizowanych punktów pomnożona przez 1 zł.  procedury operacyjnej endoprotezoplastyki
……………………………………………………….. waga kryterium: 45 %

b)    wysokość procentowego udziału wynagrodzenia lekarza w wartości zrealizowanej procedury obliczonej wg
wzoru: ilość zrealizowanych punktów pomnożona przez 1 zł. procedur pozostałych (z zakresu ryczałtu)
 …………………………………………………………… waga kryterium: 20 %

c)     wysokość procentowego udziału wynagrodzenia lekarza w wartości zrealizowanej procedury obliczonej wg
wzoru: ilość zrealizowanych punktów pomnożona przez 1 zł. procedury urazowej
 waga kryterium: 20 %

d)    wysokość procentowego udziału wynagrodzenia lekarza w wartości zrealizowanej procedury
obliczonej wg wzoru: ilość zrealizowanych punktów pomnożona przez 1 zł. procedury  wykonanej w ramach porady NFZ………………………………………………………….. waga kryterium: 5 %

e)     stawka za poradę finansowaną ze środków niepublicznych …… waga kryterium: 5 %

f)     wysokość wynagrodzenia lekarza  za każdą pełną godzinę dyżuru szpitalnego  waga kryterium: 5 %

Oferta otrzymuje punkty wg następującego wyliczenia:

 

oferta oczekiwana

—————————– x 100 x waga kryterium = punktacja

oferta badanej

 

oferty
oczekiwane – to wielkości procentowe lub stawki które Udzielający Zamówienia
ustalił biorąc pod uwagę wykonanie w roku 2021 oraz oczekiwany poziom
finansowania w roku 2022 r.

 

2)    Oferty wyższe od oczekiwanych zostaną w toku postępowania odrzucone.

3)    Udzielający Zamówienia wybierze jedną ofertę o największej sumie punktów.

4)    W przypadku, gdy kilku Oferentów uzyska jednakową ilość punktów, zostanie przyjęta oferta Oferenta z najdłuższym okresem praktyki lekarskiej po dniu uzyskania tytułu specjalisty.

17. 
Rozstrzygnięcie konkursu

 1)  Komisja konkursowa dokonując wyboru kieruje się przedstawionymi powyżej kryteriami oceny ofert.

 2)  Komisja konkursowa niezwłocznie przedstawia Udzielającemu Zamówienia (Prezesowi Zarządu) protokół z przebiegu konkursu.

 3)  Komisja konkursowa powiadomi o wyniku konkursu podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko świadczeniodawcy, który został wybrany. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej LCO Sp. z o. o.

 4)  Odrzuca się ofertę:

a)      złożoną przez Oferenta po terminie;

b)     zawierającą nieprawdziwe informacje;

c)      jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał ceny do każdego punktu zamówienia złożonego {w pkt. 1) – Zamówienie};

d)     jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e)      jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

f)      jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną;

g)     jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Udzielającego Zamówienie w SWKO,

h)    złożoną przez Oferenta, z którym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu została rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie/rodzaju odpowiadającemu przedmiotowi ogłoszenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących
po stronie Oferenta.

 

18. Termin związania ofertą

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do ich składania.

 

19. Prawa udzielającego zamówienia

 1)        Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym jego etapie oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, w tym co do  części/zakresu konkursu.

 2)        W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Udzielający Zamówienia może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert. Zmiany nie mogą dotyczyć kryteriów oceny ofert oraz warunków
wymaganych od Oferentów.

 3)        W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Udzielający Zamówienia może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Oferenta i Udzielającego Zamówienia będą podlegały nowemu terminowi.

 4)        O każdej zmianie Udzielający Zamówienia zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

 5)         Złożenie oferty oznacza jednocześnie wyrażenie przez Oferenta stanowczej woli zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
zdrowotnych o definitywnie określonej tak w SWKO, jaki i wzorze umowy treści.

 6)        Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

 7)        Umowa na udzielenie świadczeń zawarta zostanie na okres od 07.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

 8)        Udzielający Zamówienia przewiduje możliwość powierzenia w umowie z Oferentem, który zgłosił w ofercie gotowość konsultowania pacjentów ze skierowaniami wystawionymi przez lekarzy spoza LCO Sp. z o.o.– konsultacji lekarskich takich pacjentów przed ich przyjęciem do szpitala.

 9)        Udzielający Zamówienia przewiduje możliwość powierzenia w umowie z Oferentem, który zgłosił w ofercie gotowość – przeprowadzanie procedury kriolezji.

 10)    Oferty odrzucone a także w przypadku odwołania, uwzględnienia protestu lub unieważnienia całości/części/zakresu
postępowania konkursowego zostaną stosownie do odpowiedniej części/zakresu komisyjnie zniszczone.

 

20. Unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, następuje gdy:

 1)   nie wpłynęła żadna oferta;

 2)   wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z
zastrzeżeniem ust.
21);

 3)   odrzucono wszystkie oferty;

 4)   kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
którą Udzielający Zamówienie przeznaczył na finansowanie w danym postępowaniu;

 5)   nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że
prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie
ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

21.  Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja konkursowa może przyjąć tę ofertę,
gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach
konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

 

22. Prawo oferentów do odwołań

 1)        Oferenci, których
interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienie
zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach
określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.

 2)        Środki odwoławcze nie przysługują na:

a)          wybór trybu postępowania,

b)          niedokonanie wyboru Oferenta,

c)          unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 3)        W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowany
protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 4)        Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu
wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

 5)        Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania
i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu
wymaga uzasadnienia.

 6)        Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 7)        Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej LCO Sp. z o. o.

 8)        W przypadku
uwzględnienia protestu Komisja konkursowa powtarza zaskarżoną czynność.

 9)        Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Prezesa Zarządu, w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia
postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 10)    Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje
zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

                                                                                                                        

               Dokumenty do pobrania(komplet dokumentów w formacie .doc oraz .pdf.)  

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów specjalistyczne leczenie w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu:

Komisja konkursowa zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego została przyjęta oferta:

Karol Balcerkiewicz prowadzący działalność pod nazwą  SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI Karol Balcerkiewicz z siedzibą: ul. Bukowa 11. , 62-070 Dąbrówka NIP 9720289080, REGON 300180926

Na tym postępowanie konkursowe zostało zakończone.