You are currently viewing Zaproszenie do składania ofert na zakup składników aktywów trwałych nr 4/2024

Zapraszamy do składania ofert na zakup składników aktywów trwałych. Oferty pisemne należy składać do dnia 15.07.2024 r. do godziny 10:00:
– na adres Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin
– lub osobiście na portierni
w zamkniętych i opisanych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup składnika/ów aktywów trwałych stanowiących własność LCO sp. z o.o.”

Oferta powinna zawierać:
– Proponowaną kwotę za zakup składnika aktywów trwałych, nie mniej jak: minimalna kwota sprzedaży brutto określona została w załączniku nr 1 zaproszenia do składania ofert nr 4/2024.
– Obejrzenie składnika aktywów trwałych jak też bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 47 50 615.
– O rozstrzygnięciu zaproszenia do składania ofert oferenci powiadomieni zostaną pisemnie.

Formularz ofertowy oraz więcej szczegółów znajdują się pod linkiem: https://old.loro.pl/bip/index.php?id=411