You are currently viewing Zaproszenie do składania ofert nr 2/2024

Zaproszenie nr 2/2024 do składania ofert na zakup składników aktywów trwałych

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza zaprasza do składania ofert na zakup składników aktywów trwałych. Oferty pisemne należy składać do dnia 13.06.2024 r. do godziny 10:00:

– na adres Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin
– lub osobiście na portierni
w zamkniętych i opisanych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup składnika/ów aktywów trwałych stanowiących własność LCO sp. z o.o.”

Oferta powinna zawierać:

Proponowaną kwotę za zakup składnika aktywów trwałych, nie mniej jak: minimalna kwota sprzedaży brutto określona została w załączniku nr 1 zaproszenia do składania ofert nr 2/2024.
– Obejrzenie składnika aktywów trwałych jak też bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 47 50 615.
– O rozstrzygnięciu zaproszenia do składania ofert oferenci powiadomieni zostaną pisemnie.

Formularz ofertowy oraz szczegóły wraz z wykazem składników aktywów trwałych do sprzedaży stanowiącym załącznik nr 1 zaproszenia dostępne są do pobrania poniżej.